Loading ...
Plan your campaign
EN TH

OUTTHERE : January 2018

สื่อนอกบ้านยังคงเติบโตแรงอย่างต่อเนื่องกว่า 15%
ด้วยเม็ดเงินจาก 5 กลุ่มธุรกิจหลักชี้เทรนด์สื่อนอกบ้านปี
2018


ในปี 2017 ภาพรวมการใช้สื่อโฆษณาลดลง 6% สื่อโฆษณาต้องเผชิญภาวะซบเซา เนื่องด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีไปสู่โลกดิจิตอล แต่สื่อนอกบ้านยังคงเติบโตสวนกระแสอย่างต่อเนื่องกว่า 15% โดยมีสัดส่วนการใช้สื่อประเภทจอดิจิตอลและสื่อป้ายนิ่ง 50% เท่ากัน ซึ่งการเติบโตดังกล่าว เกิดจาก 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ที่มีการใช้งบโฆษณามากถึง 80% และมีอัตราการใช้สื่อเติบโตกว่า 24.7% แสดงให้เห็นแนวโน้มการใช้สื่อของแบรนด์ต่างๆ ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้เวลาอยู่นอกบ้านมากขึ้น
Source: 1. Spending with Plan B media 2017 VS 2016, 2. Nielsen 2017

จับตา 4 เทรนด์สื่อนอกบ้าน ปี 2018

 

1. สื่อ OOH เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Magna Global ประเทศสหรัฐอเมริกา คาดการณ์ว่า ปี 2018 สื่อ OOH จะเติบโตเฉลี่ย 4% โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเทคโนโลยี เช่น Apple, Snapchat and Twitter ได้หันมาใช้สื่อ OOH มากขึ้นถึง 25% ในปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับกลุ่มเทคโนโลยีในประเทศไทย ใช้สื่อกับ Plan B เติบโตขึ้นถึง 32%

2. สื่อนอกบ้านช่วยกระตุ้นให้เกิดการ Enagage บนโลกออนไลน์
เว็บไซต์สมัครงานรายหนึ่งในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์คือต้องการสร้างการรับรู้แบรนด์ และต้องการให้ข้อความโฆษณาเข้าถึงใจของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด จึงใส่ insight ของพนักงานบริษัทและเชื่อมโยงกับชื่อของคน เพื่อกระตุ้นความสนใจจากผู้พบเห็น โดยโฆษณาแคมเปญผ่านสื่อ OOH ซึ่งพลังของสื่อ OOH ช่วยสร้างกระแสการพูดถึงบนโลกออนไลน์ ทำให้มีการแชร์แคมเปญบนเฟชบุคกว่า 1000 ครั้ง ภายในระยะเวลา 5 วัน

 

 

3. การสร้างแคมเปญบนสื่อ OOH เสริมจากแคมเปญออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้
เว็บไซต์แหล่งชอปปิ้งออนไลน์รายหนึ่ง สร้างแคมเปญมอบส่วนลดพิเศษให้กับผู้ซื้อสินค้า ในช่วงเดือนพ.. และธ.. ของทุกปี โดยทุกปีจะโปรโมทแคมเปญผ่านช่องทางเว็บไซต์ และใช้สื่อ OOH เสริม เพื่อช่วยสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย

 

 

4. Local Brand และ SMEs หันมาใช้สื่อ OOH มากขึ้น
Local Brand และ SMEs เริ่มหันมาใช้สื่อ OOH มากขึ้น ด้วยความคุ้มค่าต่อการลงทุนและเป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Source : www.digitalsignageconnection.com

 

 

error: Content is protected !!