Career

career

Associate II – Customer Service (Media Coordinate) สัญญาจ้าง 1 ปี

Level: Officer

Career Type: Contract

Department: Digital

apply job

Job purpose:

ทำหน้าที่ดูแลจัดการเอกสาร และการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้อง รวมทั้งประสานงานในด้านข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก ตรวจสอบการทำงานและข้อมูลผ่านระบบ Web base ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

Main responsibilities:

 1. รับใบ Quotation และ เอกสาร MEMO ต่างๆเพื่อดำเนินการต่อ
 2. ลงข้อมูล ตาราง Booking Pack และ ตาราง Contract ตามใบเสนอราคาและ Memo ที่ได้รับ และ  Update   เข้าส่วนกลางทุกครั้งที่ได้มีการรับเอกสาร
 3. ติดต่อประสานงานกับ Sale, Sale Co. หรือลูกค้า  เพื่อรับไฟล์งานรวมถึงข้อมูลและข่าวสารใน ส่วนงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 4. เปิด Job งานในระบบ Web base
 5. Download ไฟล์งานต่างๆ และส่งให้กับทาง กราฟฟิคทำงานต่อ
 6. ตรวจสอบไฟล์งาน ข้อกำหนด ข้อห้าม ของจอต่างๆ และแจ้ง Sales และเสนอจอชดเชยทดแทน
 7. ส่ง  Prove ให้ลูกค้าหรือเซลล์
 8. ลูกค้า Approved  ไฟล์งานจบ เตรียมขึ้นงาน สรุปรายการหนังโฆษณา
 9. จัดทำ Playlist ในระบบ Broad sign
 10. ส่ง Playlist ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง (QC , Report)
 11. ทำและส่งสรุป Report ในแต่ละรอบ
 12. ส่ง  Log file และหนังสือยืนยันการออกอากาศให้กับทางเซลล์เพื่อส่งต่อข้อมูลการ On-airให้กับลูกค้า (ตามวันและเวลาที่กำหนด)
 13. ส่งสรุป Report ในรอบนั้นๆ (ตามวันและเวลาที่กำหนด)
 14. สิ้นเดือนของทุกเดือนจะมีหารูปให้ทางบัญชีเพื่อวางบิล
 15. ออกจดหมายแจ้งเรื่องต่างๆให้ลูกค้า Sales หรือผู้ดูแลอาคารต่างๆภายในสื่อ
 16. จัดทำ Timeline
 17. ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลอาคารต่างๆภายในสื่อ
 18. บริหารจัดการสื่อผ่านระบบ Smart playlist/ Broad sign/ CMS อื่นๆ
 19. ส่วนแบ่งรายได้
  • ทำสรุปยอดของแต่ละเดือนเพื่อส่งอาคาร/สื่อที่ได้รับผิดชอบ
  • เปิด PR
  • Copy ส่งแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Requirements

 1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

Qualification:

 1. มีทักษะการสื่อสารและการประสานงาน
 2. มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 3. มีทักษะในการสื่อสารอย่างชัดเจนและมีมนุษยสัมพันธ์ดีในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 4. สามารถทำงานร่วมงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างราบรื่น
 5. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน เอาใจใส่ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความอดทนในการทำงาน
 6. สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้ให้เสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลาได้
 7. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำได้ (Can do Attitude) และ การทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง (Never stop)
 8. มีทัศนคติในการทำงานเชิงรุก (Proactive) และมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Result Oriented)เพื่อให้เกิดผลงานตามแผนและมีประสิทธิภาพ
 9. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เปิดรับและยินดีที่จะเรียนรู้ Project และเนื้องานใหม่ๆ
 10. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันในด้านความคาดหวังและระยะเวลาที่จำกัดได้
 11. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

Experience:

 1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้าน Media Co.

  ATTACH YOUR RESUME (.pdf,.jpg Maximum 5 MB)
  This site is registered on wpml.org as a development site.