Loading ...
EN TH

CAREER

หากคุณเป็นคนมีความสามารถ รักความท้าทาย และอยากก้าวหน้าในสายงาน
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัท ให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างยั่งยืน
สามารถตรวจสอบตำแหน่งที่เปิดรับและกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เรารู้จักคุณมากขึ้น
 • Associate Media Coordinate

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานกับ CP All และ Supplier ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของสัมปทานสื่อโฆษณา 7-Eleven
  2. ประสานงานและทำจดหมายขออนุมัติสื่อโฆษณาทุกประเภทกับ CP All ได้แก่ สื่อโฆษณา 7-Eleven Multimedia, POS, Promotion Display, Shelf Talker, Wobbler
  3. ประสานงานกับ CP All เกี่ยวกับสื่อโฆษณาของ CP All ที่จะใช้ออกอากาศในสื่อ 7-Eleven Multimedia
  4. ประสานงานกับ CP All เกี่ยวกับการผลิตสื่อโฆษณา Shelf Talker, Wobbler
  5. ประสานงานกับ CP All เกี่ยวกับการจัดส่งสื่อโฆษณา Shelf Talker, Wobblerให้ถูกต้องและตรงเวลา
  6. ประสานงานกับ CP All เกี่ยวกับการติดตั้งและรื้อถอนสื่อโฆษณา Shelf Talker, Wobblerให้ถูกต้องและตรงเวลา
  7. รับผิดชอบโครงการ Content Management ที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานสื่อโฆษณา 7-Eleven
  8. มีความรู้ ความชำนาญ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Word / Excel / PowerPoint และโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ในการทำงาน
  9. ส่งงานตาม Timeline ที่หัวหน้างานกำหนด
  10. มีความเอาใจใส่ในลูกค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท, ขยัน, เสียสละ และทำงานเป็นทีมได้
  11. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

  คุณสมบัติ

  1.การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  2.มีประสบการณ์การทำงานด้านการประสานงาน

  3.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  4.มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ

  5.มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

  6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office

 • Associate Sports, Account Executive

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ติดต่อประสานงานนัดหมายลูกค้าเพื่อนำเสนอแพ็คเกจของบริษัท
  2. เข้าพบลูกค้าตามนัดหมาย และนำเสนอแพ็คเกจของบริษัทและรับโจทย์ตามความต้องการจากลูกค้า
  3. สรุปแนวความคิดตามโจทย์ของลูกค้าและแจ้งรายละเอียดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและดำเนินการ
  4. คอยรายงานความคืบหน้าของงานแก่ลูกค้า
  5. ตรวจสอบรายละเอียดและคุณภาพของงาน รวมถึงให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพื่อให้มั่นใจว่า ชิ้นงานเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และมีคุณภาพเพียงพอที่จะนำเสนอต่อลูกค้าต่อไปได้
  6. เสนอแพ็คเกจเพื่อขอความเห็นชอบจากลูกค้า
  7. หากลูกค้ามีความเห็นเพิ่มเติมและต้องการปรับเปลี่ยนชิ้นงาน ต้องแจ้งความเห็นดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปรับปรุงรายละเอียดของงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเห็นดังกล่าว และนำชิ้นงาน/แพ็คเกจกลับไปนำเสนอต่อลูกค้า จนกระทั่งได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากลูกค้า
  8. ร่างเอกสารสัญญาและสิทธิประโยชน์ของลูกค้า ส่งให้ฝ่ายกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางกฏหมายพิจารณาแก้ไข จากนั้นนำเอกสารดังกล่าวเสนอแก่มีผู้มีอำนาจอนุมัติลงนามและนัดหมายลูกค้าในการเซ็นสัญญา
  9. ส่งรายละเอียดสัญญาที่มีการลงนามเรียบร้อยให้กับฝ่ายกฏหมายเพื่อจัดทำใบเสนอราคา
  10. ประสานงานและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาและสิทธิประโยชน์ของลูกค้าแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ทีมสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  11. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  1. มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย
  2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ถนัดงานด้านการประสานงาน มีไหวพริบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  3. มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
  4. มีความรับผิดชอบสูง และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน
  5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office
  6. ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (คะแนน TOEIC ขั้นต่ำ 650 คะแนนหรือเทียบเท่า)
  7. มีทัศนคติที่ดี และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
  8. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ มีรถยนต์ส่วนตัวเป็นของตนเอง
  9. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถเดินทางไปปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้
  10. มีความรู้เรื่องกีฬาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Finance

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ตรวจสอบเอกสารใบวางบิลจากบัญชีและสอบถามวันรับเงินจากลูกค้า
  • ออกใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบความถูกต้อง
  • ติดตามทวงถามยอดค้างชำระจากลูกค้า
  • จัดทำแฟ้มเอกสารรับเงิน คือแฟ้ม RE, แฟ้ม QR
  • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลรับเงินในไฟล์ Media Booking
  • ตรวจสอบ อัพเดทข้อมูลในไฟล์ AR
  • ตรวจสอบ จัดเก็บเอกสารงานต่างๆ ที่รับผิดชอบให้ครบถ้วน.
  • ตรวจสอบ จัดเตรียมเอกสารบริษัทและประสานงานกับธนาคารเพื่อเปิดบัญชีบริษัท

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
  • เพศหญิง/ชาย อายุ 27-35 ปี ขึ้นไป
  • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้
  • มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน
  • มีความละเอียด รอบคอบ การวางแผน การติดตาม การประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
 • Senior Associate Organization Development

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ดูแล รับผิดชอบ งานพัฒนาส่งเสริมค่านิยม / วัฒนธรรมองค์กร (Core Values/Core Competency / Culture) ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
  • ดูแล ส่งเสริม การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ภายใน และส่งเสริมกิจกรรม นวัตกรรมพนักงาน (Innovative Organization)
  • ดูแล ติดตาม ประเมิน พัฒนาภาวะผู้นำให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร (Talent & Leadership Role Model)
  • ผลักดัน สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ดำเนินตามกลยุทธ์ และเป้าหมายขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ (Strategy & Performance Driving)
  • กำกับ ดูแล ระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร (Academy Platform)

  คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา HRM HRD รัฐศาสตร์ จิตวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป (HRM/HRD/OD)
  • มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานที่ดี
  • มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การทำ workshop
 • Associate Content and New Business Development

  Roles and Responsibilities

  • Be a partnership coordinator; work closely with internal (Sales team, Finance, Operation, etc.) and all supporting teams including external partners to execute and implement campaigns for the best results.
  • Understanding of the partner’s business and solid knowledge of the competitive market in which the brand operates.
  • Responsible for managing the execution for all company’s communications channels and help to plan content and new business development strategies as well as the company’s relevant materials.
  • Day to day management of all partners and their request including documentation, presentation, etc.
  • Have ability to manage multiple campaigns or projects in parallel, under tight deadlines.
  • Good communication and interpersonal skill with time management.

  Qualification

  • Bachelor’s Degree in Business administration, Marketing or related field
  • Agency background and OOH media knowledge is a plus.
  • Good interpersonal and negotiation skills.
  • Proficiency in English communication is advantage
 • Secretary

  Responsibilities:

  • Provide professional assistance to the CEO & MD and responsible for overall executive secretary tasks
  • Manage schedules, calendars, appointments, and meetings both internal and external
  • Maintain the Executive’s agenda and assist in board and shareholder meetings
  • Provide administrative support, including scheduling, minute of the meeting, writing correspondence, emailing, handling visitors, and answering questions and requests
  • Lead and/or manage special projects as assigned

  Qualifications:

  • Bachelor’s degree or higher in business Administration or any related fields
  • Minimum of 3 years’ experience in supporting management level for all administrative and secretarial functions
  • Good command in written and spoken English.
  • Excellent interpersonal skills
  • Ability to research, digest, analyze and present material clearly and concisely
  • Discretion and an understanding of confidentiality issues

   

 • Senior Associate Value Management, Data Scientist

  Responsibilities

  • Understand current available data sources and identify suitable valuable data sources and automate collection processes
  • Analyse large amounts of information to discover trends and patterns
  • Build predictive models and machine-learning algorithms to address business problems and find business opportunities
  • Make recommendations to adapt existing business strategies
  • Present information using data visualization techniques
  • Propose solutions and strategies to business challenges

  Qualification:

  • Proven experience as a Data Scientist or Data Analyst
  • Experience in data mining
  • Understanding of machine-learning and operations research
  • Experience using business intelligence tools (e.g. Salesforce)
  • Analytical mind and business acumen
  • Strong math skills (e.g. statistics, algebra)
  • Problem-solving aptitude
  • Excellent communication and presentation skills

  Degree level Bachelor degree

  Degree field Data Science, Computer Science or other quantitative field is preferred

  Experience 3-5 years

  Skills : Analytical skill, Critical thinking and problem-solving skills, Interpersonal skill, decision-making, teamwork, project management

 • Associate Client Service

  Responsibilities:

  • รับผิดชอบข้อมูลการขายในระบบ(จัดทำข้อมูลใบเสนอราคา make order และ การเก็บข้อมูลแฟ้มเอกสารใบเสนอราคาทั้งหมด – ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลในระบบจาก Memo การแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญญา เลื่อนหรือยกเลิก
  • บันทึกเก็บข้อมูลอภินันทนาการและส่วนลดพิเศษ
  • ดึงข้อมูลยอดขายจากระบบ – บันทึกเก็บข้อมูลการเบิกค่าใช้จ่าย ค่ารับรองลูกค้า ของ Sales
  • ประสานงานลูกค้าเพื่อแจ้งติดตามรายการ Purchase Order
  • ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกเอกสารใบเสนอราคาหรือข้อมูลอื่นๆ กับ พนักงานในทีม และ Sales
  • จัดทำเอกสารสัญญาโฆษณา
  • จัดหารูปภาพสำหรับแนบเอกสารวางบิลเพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี
  • กระจายเอกสารสำคัญต่างๆ ถึงฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง – ประสานงานโรงพิมพ์ ใส่วนของการสรุป Proof สี

  Qualification:

  • เพศ ชาย – หญิง อายุ 22-30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีทักษะการประสานงานที่ดี
  • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต ว่องไว มีไหวพริบดี
  • สามารถทำงานเอกสารได้ดี ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้คล่องแคล่ว
  • หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Sports, Online Sports Content Creator

  Main responsibilities:

   Content Creator

  1. สร้างและวางแผนตารางการโพส content ด้านกีฬาลงช่องทาง Facebook, Blockdit, Page เจ้าหนูจำไม
  2. ค้นหาและติดตามข่าวสารกีฬาฟุตบอลที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ content
  3. เช็คข้อมูลจากแหล่งข่าวกีฬาฟุตบอล เพื่อนำข้อมูลมานำเสนอเป็นบทความผ่านช่องทาง Facebook, Blockdit
  4. นำเสนอเนื้อหา content กีฬาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติการลง content ผ่านช่องทางต่างๆ ของทีม
  5. สรุปใจความและเรียบเรียงบทความของแหล่งข้อมูลข่าวกีฬาฟุตบอลเพื่อสร้างสรรค์เนื้อหา Content ในรูปแบบที่เป็นตัวของตัวเอง โดยสร้าง Content ให้โดดเด่น น่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้อ่านอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดวิวของแต่ละช่องทางการสื่อสาร
  6. แนบรูปภาพประกอบของเนื้อหาเพื่อนำมาใช้ในการลง Content และประสานงานกับทีมกราฟฟิกเพื่อออกแบบ Artwork ให้เข้ากับเนื้อหาและดึงดูดใจผู้อ่าน
  7. รับผิดชอบการโพส content กีฬาฟุตบอลผ่านช่องทาง Facebook, Blockdit
  8. การคิดหัวข้อและออกสัมภาษณ์นักกีฬาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มานำเสนอเป็นบทความหรือ Content ผ่านช่องทาง  Facebook, Blockdit
  9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

  Other

  1. การผลักดันเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกเวลาค้นหาบน google ด้วยคีย์เวิร์ดที่ต้องการ และบริหารจัดการแก้ไข ข้อมูล Changsuek เช่น ทำอย่างไรให้ Content Football ให้ขึ้นหน้าแรกใน Google Search
  2. ดูแลภาพรวมของเพจเจ้าหนูจำไม
  3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

   

  Requirements

  Education:

  1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, ศิลปกรรมสาตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  1. มีความรู้และความสนใจในเรื่องกีฬา
  2. มีความกระตือรือล้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
  3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดเนื้อหาการนำเสนอข้อมูลได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว
  5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา
  6. มีทักษะการเขียนที่ดี จับประเด็นสำคัญของเรื่องได้ และรักการอ่าน
  7. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ SEO, SEM
  8. มีทักษะการสื่อสารที่ดี
  9. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
  10. มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้

   Experience:

  1. Experience: มีประสบการณ์ทางด้าน Content Editor อย่างน้อย 1-2 ปี
 • Manager Sports, Activation

  Responsibilities 

  • Develop content strategy and plan for all communications under FA Thailand and Thai League including advertising, promotional activities and PR etc.
  • Work hand in hand with creative and digital agencies to bring to life communication strategy and plan
  • Create and keep the team up to date on the yearly media plan
  • Work closely with client service team to assist sponsors on planning and implementing IMC
  • Oversee all communications are executed in accordance with the plan and objectives
  • Work with FA Thailand, Thai league, sponsors and the marketing team to create stadium, pitch- side and all on-location visibility/activation inventory and to ensure all executions meet the requirements
  • Create annual media budget and ensure all expenditures are respected and within the Authorized budget
  • Assist the sales/client service team on the compilation of all on-ground activation reports to the sponsors
  • Brand steward of all entities under FA Thailand, Thai League and sponsors
  • Work together with the Business Development Manager to identify new value added Sponsorship assets

  Requirement

  • Over 10 years of brand marketing/activation or advertising agency experience
  • Bachelor’s degree or higher in any field
  • Good command of English
  • Strong computer skills: Microsoft Office- Word, Excel, PowerPoint
  • Creative and inventive, with a great eye for detail and excellent foresight
  • Good understanding of ATL, BTL and digital media
  • Ability to deal with situations requiring the assessment of priorities under pressure
  • Football enthusiast (optional)
 • Senior Associate – Manager Human Capital, Operation Solutions

  Job Responsibilities:

  • Responsible for HR operations, compensation and benefits (C&B), and employee relations

  HR Operations

  • Manage and advice team to perform day-to-day operations assignment
  • Study HRIS system and provide advice and solutions to the team and others
  • Manage manpower-planning, staff cost and budgeting and include controlling organization compensation & benefits
  • Help and manage team to prepare document and to provide data for internal audit issue
  • Identify, revise and develop all necessary Human Resources policies, monitoring and ensure the policies are well complied and applicable to labor law requirements

  Compensation & Benefits

  • Manage annual compensation process, partnering with management to determine other compensation decisions
  • Verify and advice on in-source labor, payroll, tax, social security, provident fund and other related issues
  • Consolidate, analyze and propose C&B report including Salary Structure
  • Provide data for payroll system regularly to related parties
  • Check accuracy of payroll report

  Employee Relations

  • Provide advice to employee seeking for solution to solve their issues in the workplace
  • Listen to the employees complaints and voices from other team leaders then investigate and verify facts from the situation and report issues to Chief People Officer (CPO)
  • Develop solutions and propose to CPO and the incumbent to better the situation
  • Give out warning letter to the wrongdoer and give recommendation to them how to avoid making the same mistake when experiencing the same situation

  Others

  • Develop presentations to report update all assignments to management
  • Lead, coach and supervise team in their day-to-day assignments
  • Additional tasks as assigned by supervisor

  Requirements:

  Education:

  • Bachelor’s degree or higher in Human Resources Management, Political Sciences or related field

  Experience:

  • At least 5-8 years of HRM experience especially in HR operations, C&B and Employee Relation
  • Strong knowledge in Thai labor law will be advantage
  • Have experience in Corporate HR Office with background in Salary Structure review
  • Abilities & skills to track and analyst the report in HRM function

  Qualification:

  • Good communication and interpersonal skills
  • Analytical thinking, problem solving and decision-making skill
  • Proactive and positive mindset with service mind
  • High responsibility and
  • Ready and keep calm when coping with issue and difficulties
 • Associate Purchasing

  Roles and Responsibilities

  • จัดทำใบขอซื้อสินค้า , ใบสั่งซื้อสินค้า
  • ตรวจเช็คเอกสารใบขอซื้อ,ใบสั่งซื้อ และใบส่งมอบสินค้า
  • รับเอกสาร Receive Order ส่งแผนกบัญชี
  • บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าลงตารางของแผนกจัดซื้อ
  • ดำเนินการเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภคของบริษัท
  • ประสานงานภายนอก และภายในองค์กร
  • การสรรหาผู้ขายรายใหม่ เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายในด้านราคา  คุณลักษณะ กำหนดการส่งมอบ เครดิต หรือเงื่อนไขอื่นๆ และเปรียบเทียบราคา
  • ประเมินผลการสั่งซื้อตามเกณฑ์
  • จัดทำเอกสารเปิดเอกสาร Vendor
  • จัดทำเอกสารเพื่อบันทึกทรัพย์สิน
  • วางแผนการจัดซื้อการจัดหาเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งควบคุมสต็อก
  • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

  Profile & Qualification

  • อายุ 25-35  ปี
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการเจราต่อรองทั้งในด้านราคา คุณลักษณะสินค้า และเกิดประโยชน์สูงสุด
  • สามารถทำงานกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นและละเอียดรอบคอบ และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวในการทำงาน
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี  ,Express,Microsoft Dynamic NAV, หากมีประสบการณ์ในการใช้ Epicor ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ประสบการณ์การทำงานด้านการการจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • Associate Bus Media, Photograph

  Main responsibilities:

  1.ถ่ายภาพนิ่งและภาพวีดีโอ  Report  Bus Media  ตามที่ระบุใน Job Card  ประจำวัน

  2.ตรวจเช็คภาพโฆษณาที่ชำรุด ใน Bus Media หรือ สื่ออื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพิ่มเติม นอกเหนือจาก Job Card

  3.ถ่ายภาพตามจุดต่างๆ หรือสถานที่ที่ทางบริษัท กำหนดได้

  Requirements:   มีทักษะด้านการถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพ สามารถปฏิบัติงานเริ่มงานในช่วงเวลาเช้า 6- 7 โมง เช้า ได้ มีทักษะในการสื่อสาร และ เข้าใจเส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล   (ที่พักใกล้ โซนตลิ่งชัน / แสมดำ / วัดศรีนวล หนองแขม )

  Educationมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

  Qualification:

  1. มีรถจักยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
  2. มี Smartphone
  3. สามารถทำงานผ่านระบบ application บนสมาร์ทโฟนได้ดี
  4. สามารถทำงานเป็นกะได้

  Experience:   มีประสบการณ์การผ่านงานติดสติ๊กเกอร์งานโฆษณา

 • Senior Associate Accounting
  Roles and Responsibilities:
  • จัดเตรียม, เรียบเรียง และดูแลงานทางด้าน บัญชีเจ้าหนี้(AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • รับผิดชอบงานด้านกระทบยอด, ภาษี และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
  • คำนวณและดูแลด้านการเรียกคืนภาษี ภงด. 3, 53, 54, 36
  • งานบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5-8ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนในการปฏิบัติงานบัญชีอย่างดี
  • ทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • Operative System Monitoring

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ประสานงานประจำศูนย์ System Monitoring พร้อมตรวจสอบข้อมูล และ แจ้งปัญหาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับทราบ
  • Monitor ระบบ software, Queue media, ตรวจจับข้อผิดพลาดในระบบ รวบรวมผล Alert Alarm เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเนื่อง
  • Remote ตรวจสอบความถูกต้องของ Queue มีเดีย ระบบ Monitoring เครื่องปลายทางแต่ละสาขา
  • สรุปผลที่ได้จากการตรวจสอบลงในระบบ Job Card และ Asana รายงานประจำวัน
  • แจ้งปัญหาให้หัวหน้างานรับทราบ ลงบันทึกปัญหาในระบบ Job Card และ Asana ติดตามผลการแก้ไข
  • แจ้ง Job Card และ Asana ให้ทีม Maintenance เข้าดำเนินการแก้ไขงาน และ ติดตามผลการปิดงาน
 • Associate Motion Graphic and VDO-Editor

  Main responsibilities:

  Motion Graphic

  • รับฟังรายละเอียดงาน, Story board รวมถึงข้อเรียกร้องและความต้องการของลูกค้าจาก Producer
  • ใช้ควมคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบชิ้นงานตั้งแต่การคิด Art work, การวาง Layout, การใช้โทนสีหรือ Mood & Tone ของชิ้นงาน รวมถึงการออกแบบ Movement ต่างๆ ของภาพเคลื่อนไหว และภาพ 3 มิติ
  • นำเสนอแนวคิดหรือรายละเอียดภาพร่างของการออกแบบแก่ Producer เพื่อพิจารณา
  • เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก Producer จึงใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องในการสร้างชิ้นงานตามแนวคิดที่นำเสนอ
  • ส่งชิ้นงานที่สมบูรณ์แก่ Producer เพื่อนำเสนอลูกค้าพิจารณา
  • แก้ไขรายละเอียดของชิ้นงานเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบจากลูกค้า

  VDO-Editor

  • สรรหาและจัดเก็บ Resource ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการทำงานตัดต่อวิดีโอ เช่น ภาพถ่าย, Footage VDO, Font ฯลฯ
  • จัดทำ Resource ที่ใช้ในการถ่ายทอดสด เช่น แถบแสดงชื่อ (Name Bar) และตำแหน่งของพิธีกรและแขกรับเชิญหรือผู้ให้สัมภาษณ์ เป็นต้น
  • ใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องตัดต่อและใส่ Effect ต่างๆ ให้แก่วิดีโอหลัก เพื่อให้มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน ตรงตามรายละเอียดที่ได้รับแจ้งจาก Producer ทั้งการถ่ายคลิปวิดีโอและการถ่ายทำสด (Live)
  • ตัดต่อแก้ไขไฟล์วิดีโอเพิ่มเติม ตามที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข จนกว่าจะผ่านการเห็นชอบจากลูกค้า

  Requirements

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Adobe After Effect (หลัก), Adobe Premiere pro, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, โปรแกรม3D C4D หรือ โปรแกรม 3D ที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความชำนาญด้านการทำโมชั่นกราฟิก และการตัดต่อ VDO
  • มีความรับผิดชอบและความอดทนสูง สามารถจัดการเวลาในการทำงานได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดี จิตใจเปิดกว้าง กระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้วิธีการทำงานใหม่ๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความสำคัญกับความสามัคคีภายในหน่วยงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ และรู้จักนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Experience:

  • มีประสบการณ์การทำงานด้าน Motion Graphic และ VDO-Editor อย่างน้อย 1 – 2 ปี
 • Producer

  Main  Responsibilities:

  • รับฟังรายละเอียดงาน รวมถึงข้อเรียกร้องและความต้องการจากลูกค้าภายนอกและลูกค้าภายใน เช่น ทีม Marketing Communication เป็นต้น
  • ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการร่างแผนงาน (Story board) รวมถึงศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับออกแบบนำเสนอความคิดและเรื่องราวของชิ้นงานนั้นๆ แก่ลูกค้า เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการดำเนินการขั้นต่อไป
  • เมื่อลูกค้าเห็นชอบ จึงเรียกประชุมทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของชิ้นงานที่ผ่านการพิจารณาจากลูกค้าให้ทีมงานรับทราบและเข้าใจเป้าหมายของชิ้นงานนั้นๆ
  • วางแผนงานและมอบหมายงานแก่ผู้ทำหน้าที่แต่ละหน้าที่ รวมถึงแจ้งกำหนดระยะเวลาในการทำงานที่ชัดเจนแก่ทีมงาน
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตชิ้นงานเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น การจัดหารถตู้ และการเช่าสถานหรือ Studio สำหรับการถ่ายทำ การติดต่อผู้เกี่ยวข้องเพื่อนัดสัมภาษณ์ ฯลฯ
  • ทำหน้าที่เป็นพิธีกร ผู้สัมภาษณ์ และผู้พากษ์เสียง ในชิ้นงานที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
  • ควบคุมการผลิตในขั้นตอนต่างๆ ของทีมงาน เพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานหรือ Story board ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า เช่น ตรวจสอบจังหวะการตัดต่อหรือใส่ภาพเคลื่อนไหว (Motion graphic), ตรวจสอบจังหวะการใส่เสียง (Sound effect) ต่างๆ ของคลิปวิดีโอ, ฯลฯ
  • แจ้งจุดที่ทีมงานต้องแก้ไข และตรวจสอบซ้ำเพื่อให้ชิ้นงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง
  • ส่งผลงานกลับให้ลูกค้าเพื่อพิจารณา และแก้ไขเพิ่มเติม หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่างๆ
  • ดูแลค่าใช้จ่ายในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การประมาณการและตั้งงบประมาณประจำปีสำหรับงานของทีม Marketing Communication ดำเนินการเบิกและสะสาง (Clear) ยอดค่าใช้จ่ายแล้วจึงส่งเอกสารให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติเพื่อดำเนินการต่อไป

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ดิจิทัลมีเดีย หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  Qualification:

  • ทักษะการบริหารจัดการและควบคุมการผลิตรายการให้เป็นไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด
  • ไม่จำเป็นต้องมีทักษะ แต่ต้องมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตรายการและชิ้นงานหรือคลิปวิดีโอต่างๆ เช่น การใช้มุมกล้องต่างๆ ในการถ่ายทำ การหา Reference source ในการผลิตชิ้นงาน เป็นต้น
  • มีความเข้าใจพื้นฐานการทำงานของโปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดต่อและการผลิตชิ้นงาน เช่น Final Cut, Motion Graphic, After Effect, SD Max, Premier Pro เป็นต้น
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน ได้ใจความ มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถประสานงานและทำงานเป็นทีม รวมถึงร่วมงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างราบรื่น
  • มีทักษะความสามารถด้านการพูดคุยและสัมภาษณ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (คะแนน TOEFL ขั้นต่ำ 550 คะแนนหรือเทียบเท่า)
  • มีความคิดนอกกรอบและสร้างสรรค์ สามารถออกแบบ Story board ที่แปลกใหม่และดึงดูดใจลูกค้า
  • มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน และสามารถเดินทางไปทำงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายภาพ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ และรู้จักนักกีฬา โดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Media Planner

  Main  Responsibilities:

  • Create Media Plan for Social Media of Changsuek, Stadium, SAT, Thaileague, E-sports
  • Optimize Ads spend and monitoring Ads performance
  • SEO support for Stadium Website
  • Custom Audience
  • Media buyer
  • Social Media data report and suggestion

  Qualifications:

  • Bachelor degree in advertising, marketing, communication or business management 2-5 year experience in media planner
  • Know basic of digital media platforms
  • Understand overall online media landscape
  • Passion for digital communication
  • Good in English speaking and writing
 • Operative Maintenance

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ LED
  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ In Mall
  • ดูแลซ่อมบำรุงจอสื่อ MRT
  • มีความเอาใจใส่งาน เข้ากับคนในทีมได้และทำงานเป็นทีมได้
  • การทำงาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้
 • Associate Administration

  Roles and Responsibilities:

  • ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารทั้งภายในและภายนอกบริษัท
  • ดูแล และเก็บรวมรวมเอกสาร อาทิเช่น ใบเสนอราคา ใบเบิกสินค้า และอื่นๆ
  • ตรวจสอบความต้องการภายในแผนก ด้านอุปกรณ์สำนักงาน และอื่นๆที่จำเป็น และดำเนินการจัดหาให้เจ้าหน้าที่ร่วมแผนก
  • งานอื่นๆตามที่มอบหมาย

  Qualification:

  • ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี
  • มีความสามารถทางการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office, Outlook, Excel
  • หากมีประสบการณ์งานด้านงานธุรการมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Associate Accounting
  Roles and Responsibilities:
  • จัดเตรียม, เรียบเรียง และดูแลงานทางด้าน บัญชีเจ้าหนี้(AP) และบัญชีลูกหนี้ (AR)
  • รับผิดชอบงานด้านกระทบยอด, ภาษี และเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
  • คำนวณและดูแลด้านการเรียกคืนภาษี ภงด. 3, 53, 54, 36
  • งานบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  Qualification:

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือเทียบเท่า
  • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2-5 ปี
  • มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานบัญชี และขั้นตอนในการปฏิบัติงานบัญชีอย่างดี
  • ทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหา หรือการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านภาษีอากร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • Sales (Media & Online)

  Responsibilities

  • Handle the sales (Plan B products), including Developing and Maintaining relationship with customers
  • Handle all sales channel i.e. direct selling, cold calling,
  • Achieve individual’s sale target and KPIs following company’s standard
  • Able to travel both in Bangkok and upcountry
  • Assist any ad hoc projects assigned

  Qualification

  • Bachelor’s Degree in Business administration, Marketing or related field
  • Minimum 2 – 5 years of publishing sales or media business, understand in  media & online advertising sales will be advantage
  • Good interpersonal and negotiation skills.
  • Proficiency in English communication is advantage
 • Associate Graphic Design

  Main  Responsibilities:

  • ติดต่อประสานงานกับทีม เพื่อรับทราบเนื้อหาของงานสำหรับนำไปออกแบบ  ชิ้นงาน
  • สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork และภาพกราฟฟิคให้สวยงาม ดึงดูดใจและสามารถสื่อสารใจความสำคัญได้ตรงตามเนื้อหา และควบคุมชิ้นงานให้อยู่บนพื้นฐานของ Corporate Identity โดยเป็นการออกแบบสำหรับ Website, Facebook, Twitter ,Instagram, Youtube ตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ส่งผลงานที่ออกแบบให้แก่ทีมและผู้บังคับบัญชาเพื่อขอความเห็นร่วมสำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป
  • ศึกษาเรียนรู้เทคนิคในการทำ Graphic Design และ Trend ในการออกแบบให้ทันสมัย รวมถึงความรู้ในการออกแบบ media ให้ตรงกับข้อกำหนดหรือข้อบังคับของแต่ละ platform ที่เกี่ยวข้องพร้อมนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับชิ้นงาน
  • นำเสนอแนวทางในการทำงานด้าน Graphic Design ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  Education:

  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาออกแบบ Interactive & Multi-media Design,นิเทศศาสตร์ ด้านนวัตกรรมการสื่อสาร สาขาสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก, ออกแบบสื่อนิเทศน์ศิลป์,หรือสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก

  Qualification:

  • มีความชำนาญการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop / Illustrator/In Design / After Effect / Premier Pro
  • มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้ให้เสร็จตามเป้าหมายและกำหนดเวลาได้
  • มีความกระตือรือล้น มีความรับผิดชอบสูง ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี
  • ติดตาม trend ในการออกแบบภาพกราฟฟิคตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อกระแสนิยม
  • สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ว มีทักษะการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ ขยัน ตรงต่อเวลา
 • Operative Quality Control

  หน้าที่ความรับผิดชอบ:

  1. รับผิดชอบ ในการตรวจจอ ถ่ายภาพ / VDO ด่วน เพื่อส่งลูกค้าและทีม Report ตามสื่อที่ได้รับมอบหมายโดยหัวหน้างาน

  2. การทำงาน ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะได้

  3. มีความรู้ความชำนาญในการใช้กล้องถ่ายรูปทั้งแบบ DSLR และ Mirorless

  4. ส่งงานตรงตาม Timeline ที่ทางหัวหน้างานตั้งไว้

  5. ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ตนเองรับผิดชอบก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้คนรับสารต่อนำไปใช้ได้อย่างง่าย ถูกต้องและรวดเร็ว

  6. มีความเอาใจใส่งาน เข้ากับคนในทีมได้และทำงานเป็นทีมได้

Application

* Required

 ดูรายละเอียด

Feel free to contact us
We seek talented, energetic, and self-driven people to join our professional team. All interested applicants in pursuing a career with Plan B are welcome by completing your submission and attach the full English CV and all relevant documentation indicating qualifications and experience.
APPLY NOW

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "แพลนบี") และบริษัทในเครือในกลุ่มของแพลนบี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy) ของผู้สมัครที่ส่งใบสมัครงานมายังบริษัท (“ท่าน” หรือ “ผู้สมัคร”) บริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา รวมถึงกระบวนการระหว่างการจ้างงาน อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม


  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

   (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพสมรส ภาพถ่ายของผู้สมัคร

   (ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

   (ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น เงินเดือน

   (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ

   (จ) ข้อมูลประวัติการทำงาน เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ฝึกงาน ความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับอื่นๆ

   (ฉ) ข้อมูลและเอกสารการสมัครงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน

   (ช) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และข้อมูลผู้ติตด่อในกรณีฉุกเฉิน สถานภาพทางการทหาร

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

   (ก) ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ศาสนา หมู่เลือด และข้อมูลเชื้อชาติ

   (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ ผลการตรวจสอบสารเสพติด

   (ค) ประวัติอาชญากรรม และการต้องโทษในคดีอาญาทั้งนี้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยตรงและจากแหล่งอื่น รวมไปถึง

   (ก) หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   (ข) บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท

   (ค) แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้

  การดำเนินงาน ฐานการประมวล
  1.    เพื่อดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบริษัทโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  2.    เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา , ความยินยอมของบุคคลอ้างอิง
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  3.    เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  4.    เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในสถานที่ของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. การเปิดเผยข้อมูล


  ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มแพลนบีและบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
  2. บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น

   (ก) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น

   (ข) ตัวแทน และหรือผู้ให้บริการ ในการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น

   (ค) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณีทั้งนี้

   ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่บริษัทได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

   • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
   • มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดทางอาญา รวมถึงการฉ้อโกง หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
   • มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้
 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว และบริษัทตัดสินใจไม่ประสงค์ที่จะว่าจ้างท่านเป็นพนักงานสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านต่อไปเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน โดยในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลาย ข้อมูลการสมัครงานของท่านทิ้งทันที ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้แล้ว
 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล


  ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

  (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตน

  (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

  (3) โต้แย้งหรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

  (6) ขอยกเลิกการให้ความยินยอมใดๆ

  (7) ขอโอนย้ายข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  (8) ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น

  (9) ร้องเรียนกรณีบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล HR ตามที่ได้ระบุไว้ในท้ายนโยบายฉบับนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

 1. วิธีการติดต่อ


  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน).

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: โทร. 02-530-8053-6

  อีเมล: hr@planbmedia.co.th

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  อีเมล: dpo@planbmedia.co.th

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  การเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31/03/2564

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ "แพลนบี") และบริษัทในเครือในกลุ่มของแพลนบี ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy) ของผู้สมัครที่ส่งใบสมัครงานมายังบริษัท (“ท่าน” หรือ “ผู้สมัคร”) บริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเราในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล วัตถุประสงค์ในการนำข้อมูลไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) เกี่ยวกับบุคลากรต่างๆ ในกระบวนการสรรหา รวมถึงกระบวนการระหว่างการจ้างงาน อีกทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูล และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สมัครได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องและ/หรือมีความสัมพันธ์กับผู้สมัครงาน เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลให้ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม


  บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ("ข้อมูลส่วนบุคคล") ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

   (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (Identification Information) เช่น วัน เดือน ปีเกิด เพศ อายุ หมายเลขประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพสมรส ภาพถ่ายของผู้สมัคร

   (ข) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

   (ค) ข้อมูลทางการเงิน (Financial Information) เช่น เงินเดือน

   (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา เช่น ประวัติการศึกษาและผลการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม คุณสมบัติด้านวิชาชีพ ความสามารถทางด้านภาษา ทักษะ และความสามารถอื่น ๆ

   (จ) ข้อมูลประวัติการทำงาน เช่น ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ฝึกงาน ความสามารถ และข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในอดีต เช่น ชื่อบริษัท สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน และค่าตอบแทน สวัสดิการที่ได้รับอื่นๆ

   (ฉ) ข้อมูลและเอกสารการสมัครงาน เช่น Resume Curriculum Vitae (CV) จดหมายสมัครงาน ความเห็นประกอบการสรรหาพนักงาน

   (ช) ข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ข้อมูลบุคคลอ้างอิง และข้อมูลผู้ติตด่อในกรณีฉุกเฉิน สถานภาพทางการทหาร

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

   (ก) ข้อมูลตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เช่น ศาสนา หมู่เลือด และข้อมูลเชื้อชาติ

   (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความพิการ ผลการตรวจสอบสารเสพติด

   (ค) ประวัติอาชญากรรม และการต้องโทษในคดีอาญาทั้งนี้ ในการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านโดยตรงและจากแหล่งอื่น รวมไปถึง

   (ก) หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

   (ข) บุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุในแบบฟอร์มสมัครงานของบริษัท

   (ค) แหล่งข้อมูลสาธารณะอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์สมัครงานอื่น ข้อมูลที่ค้นหาได้ทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และฐานทางกฎหมายในการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ต่อไปนี้

  การดำเนินงาน ฐานการประมวล
  1.    เพื่อดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการพิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครงานในขั้นตอนต่างๆ เช่น ขั้นตอนการสมัครผ่านเว็บไซต์ของบริษัท การสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานอื่น หรือสมัครผ่านทางบริษัทโดยตรง ขั้นตอนการสัมภาษณ์ ขั้นตอนการประเมินและคัดเลือก และขั้นตอนการเสนอสัญญาจ้างให้แก่ท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  2.    เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติของท่านก่อนการจ้างงานภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ประวัติสุขภาพ และตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลอ้างอิงที่ท่านระบุ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: การปฏิบัติตามสัญญาหรือการดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา , ความยินยอมของบุคคลอ้างอิง
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  3.    เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน เช่น การส่งข้อมูลผู้สมัครหรือรายงานการสัมภาษณ์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจคัดเลือก กระบวนการภายในเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง รวมถึงกระบวนการบริหารงานบุคคลอื่นๆ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว: ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
  4.    เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารหรือสถานที่ของบริษัท และการบันทึกภาพภายในสถานที่ของบริษัท ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป: ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
 1. การเปิดเผยข้อมูล


  ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มแพลนบีและบริษัทในเครือ และบุคคลภายนอก ดังต่อไปนี้

  1. บริษัทในกลุ่ม และบริษัทในเครือ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
  2. บุคคลภายนอก และบริษัทในเครือของบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุภายใต้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น

   (ก) หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมาย เช่น ศาล ตำรวจ เป็นต้น

   (ข) ตัวแทน และหรือผู้ให้บริการ ในการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการเก็บและทำลายเอกสาร ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ เป็นต้น

   (ค) บุคคลภายนอกตามความยินยอมจากท่าน หรือตามข้อกำหนดของสัญญา หรือตามข้อกำหนดของกฎหมาย แล้วแต่กรณีทั้งนี้

   ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกนั้นตกลงที่จะรักษาความลับของข้อมูลอย่างเคร่งครัดและตกลงจะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะตามที่บริษัทได้ให้ข้อมูลไปเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นใดอีก ในกรณีที่

   • เป็นการปฎิบัติตามกฎหมาย หรือตามอำนาจของหน่วยงานกำกับดูแล หรือ
   • มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อการป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำความผิดทางอาญา รวมถึงการฉ้อโกง หรือมีความสำคัญกว่าประโยชน์สาธารณะ หรือ
   • มีข้อยกเว้นภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้กระทำได้
 1. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


  บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ทางบริษัทฯจะทำลายเอกสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม
  ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ แล้ว และบริษัทตัดสินใจไม่ประสงค์ที่จะว่าจ้างท่านเป็นพนักงานสำหรับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัครไว้ กรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลของท่านต่อไปเป็นเวลา 2 (สอง) ปี เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อท่านในกรณีที่มีตำแหน่งงานใดๆ ในอนาคตที่อาจจะเหมาะสมกับท่าน โดยในกรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต บริษัทจะดำเนินการลบหรือทำลาย ข้อมูลการสมัครงานของท่านทิ้งทันที ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้แล้ว
 1. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล


  ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหว วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

  (1) ขอสำเนา หรือขอสำเนารับรองถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตน

  (2) ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์

  (3) โต้แย้งหรือขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (4) ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตน

  (5) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งท่านไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

  (6) ขอยกเลิกการให้ความยินยอมใดๆ

  (7) ขอโอนย้ายข้อมูลไปที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

  (8) ติดต่อบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จำเป็น

  (9) ร้องเรียนกรณีบริษัท หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลไม่ปฎิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  ทั้งนี้ กรณีท่านประสงค์จะใช้สิทธิในฐานะของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ ท่านสามารถส่งคำร้องขอเข้ามาที่อีเมล HR ตามที่ได้ระบุไว้ในท้ายนโยบายฉบับนี้ เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะดำเนินการบันทึกคำร้องขอ ตรวจสอบและตอบกลับคำร้องขอของท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

 1. วิธีการติดต่อ


  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน การใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

  บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน).

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: โทร. 02-530-8053-6

  อีเมล: hr@planbmedia.co.th

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  สถานที่ติดต่อ: เลขที่ 1213/420 ลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา หมู่บ้านทาวน์อินทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  อีเมล: dpo@planbmedia.co.th

 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


  การเปลี่ยนแปลงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางบริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด โดยถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทางบริษัทจะไม่แจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้ท่านทราบเป็นรายบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 31/03/2564

error: Content is protected !!