Loading ...
Plan your campaign
EN TH
Play
Slider

RETAIL

7,643
จอดิจิตอล
3
ป้ายบิลบอร์ด
19
ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศไทย

เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อโฆษณาครอบคลุมห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ช่องทางเพื่อกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายนึกถึงแบรนด์ และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อ ณ จุดขาย

error: Content is protected !!