Loading ...
Plan your campaign
EN TH
the more we share,
the more we have
the more we share,
the more we have

OUR SUSTAINABLE COMMUNITY

บริษัทยึดมั่นนโยบายด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมที่ดำเนินธุรกิจด้วยวิธีการทำงาน และความสามารถที่เทียบเท่าบริษัทชั้นนําในระดับสากลภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้การดําเนินงานมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส เป็นธรรมและมีการดูแลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Smart Bus Shelter for innovative city
แพลน บี มีเดีย ร่วมกับสำนักงานการจราจรกรมขนส่งฯ กรุงเทพ ปรับปรุงศาลาตามแนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วย จอ LED สำหรับแสดงระยะเวลาของสายรถเมล์ที่จะมาถึง, กล้องวงกรปิด CCTV, ช่อง USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์มือถือ และ Free WiFi เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของประชาชน ช่วยให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการเวลาและวางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น
Thailand Together As One
ขณะที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราทุกคนต่างต้องช่วยกันชะลอการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ด้วยการอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ (Social Distancing) และดูแลตัวเองอย่างถูกวิธี เราได้ใช้พื้นที่สื่อโฆษณาของบริษัทฯ เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจในการดูแลตัวเอง และส่งผ่านพลังบวกด้วยข้อความให้กำลังใจ ผ่านแคมเปญ #ThailandTogetherAsOne บนจอดิจิตอลกว่า 700 จอ 14 สื่อ ทั่วประเทศ
Smile Bag
ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเขตชุมชน โดยได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนกว่า จำนวน 20,000 ชุด
Food for Heroes
แพลน บี มีเดีย ร่วมกับ Event banana และเทใจดอทคอม จัดทำโครงการให้หนึ่งกล่องของคุณเป็นหนึ่งกำลังใจ ส่งอาหารให้บุคลากรของโรงพยาบาลที่กำลังต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลทั่วกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดยอดบริจาค หวังเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยส่งต่อโครงการดีๆ ในภาวะวิกฤติเช่นนี้
UNDP
United Nations Development Programme เป็นเครือข่ายการพัฒนาทั่วโลกของสหประชาชาติที่มีบทบาทส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพื่อช่วยให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตที่ดีกว่าโดยใช้สื่อนอกบ้าน สร้างความตระหนักรู้ให้คนไทยเข้าใจความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
UNHCR
องค์การช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากประเทศ เนื่องจากสงคราม ความขัดแย้งและความรุนแรง โดยบริษัทฯ ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของ UNHCR ผ่านจอดิจิตอล เพื่อเพิ่มการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
Dragonfly 360
แพลตฟอร์มขับเคลื่อนสังคมสู่ความเท่าเทียมทางเพศในเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์บนสื่อนอกบ้าน โดยมุ่งหวังสร้างความตระหนักให้สังคมไทยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม
สภากาชาดไทย
บริษัทฯ ร่วมเป็นหนึ่งในช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
มูลนิธิกระจกเงา
โครงการตามหาเด็กหาย เกิดจากแนวคิดว่าปัญหาเด็กหายหรือคนหายนั้นยังไม่ได้รับความสนใจจากสังคมเท่าที่ควร รวมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบยังมีกําลังคนและเครื่องมือไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ ด้วยการช่วยประกาศติดตามเด็กหายผ่านสื่อโฆษณาทั่วประเทศ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพ่อแม่และขาดญาติมิตร ด้วยการสร้างหมู่บ้านและเลี้ยงดูเด็ก โดยเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนควรได้เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และครอบครัวที่ดีที่สุด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในวัยเด็กที่เปี่ยมสุข และทำให้เด็กได้เติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์ บริษัทฯ จึงช่วยประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆของมูลนิธิฯ เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโครงการ
WildAid Thailand
WildAid เป็นองค์กรที่ต้องการรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาการฆ่าและค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย ผ่านสโลแกนหลักขององค์กร “หยุดซื้อ คือ หยุดฆ่า” บริษัทฯ จึงขอเป็นอีกหนึ่งเสียงในการร่วมรณรงค์ให้คนไทยได้รับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยกันยับยั้งปัญหาเเละความเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ของสัตว์ป่า
BANGKOK JAMS
ร่วมกับภาครัฐและเอกชน แสดงรายงานสภาพการจราจร, คำนวณเวลาในการเดินทาง, รายงานอุบัติเหตุและสภาพจราจรในบริเวณใกล้เคียงด้วยกล้อง CCTV ผ่านจอดิจิตอล 90 จอทั่วกรุงเทพฯ เพื่อแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่นและช่วยให้วางแผนการเดินทางได้ดียิ่งขึ้น
สงสัยมั้ย? ธรรมะ
แพลน บี มีเดียร่วมกับเพจ “สงสัยมั้ย?ธรรมะ” ส่งต่อแนวคิดดีๆ ในการใช้ชีวิตผ่านจอดิจิตอล ทำธรรมะให้น่าอ่านและเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น ด้วยรูปแบบของการ์ตูนที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็น เข้าถึงได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
Be Good
เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท รายการปันฝันปันยิ้ม ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ Line ประเทศไทย เพื่อร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยรายการปันฝันปันยิ้มจะเป็นผู้คัดเลือกเรื่องราวดีๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และมี Line ประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยใช้ Character ของ Line มาดึงดูดความสนใจ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท
BAG AGAIN
บริษัทฯ สนับสนุนมูลนิธิสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี ด้วยการมอบแผ่นไวนิลกับโครงการ Bag Again ด้วยการนำไวนิลที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน มาทำเป็นกระเป๋ารีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนไร้ที่พึ่ง
Space Camp
บริษัทฯ ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ Discover Thailand's Astronaut Scholarship มอบทุนการศึกษาเพื่อเดินทางไปยังสหรัฐและเข้าร่วมค่าย US Space และ Rocket Center Alabama โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
Run For Others Charity
บริษัทฯ จัดงานวิ่งการกุศล ณ สวนลุมพินี โดยรายได้มอบให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย
error: Content is protected !!