Career

career

Associate II – Contract Management (LED)

Level: Officer

Career Type: Permanent

Department: BD & Asset Management

apply job

 Job purpose:

ทำหน้าที่จัดทำเอกสารทางสัญญา, ต่อสัญญา, ยกเลิกสัญญา และเจรจาต่อรองผู้เช่า ดำเนินงานด้านสัญญาในส่วนของ Government ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างราบรื่นและตรงตามแผนงานที่กำหนดไว้ 

Main responsibilities:

1. ดำเนินการงานด้านสัญญาในส่วนของ Government

2. จัดทำสัญญา, ต่อสัญญา, ยกเลิกสัญญา และเจรจาต่อรองผู้เช่า

3. จัดทำ Database สัญญา 

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

Requirements:

– การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ความสามารถในงานด้านสัญญา 

– มีความสามารถในการดำเนินงานตามวางแผนงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

– มีความรู้กฎหมายเบื้องต้น

– มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

– มีความสามารถในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

– มีทักษะการเจรจาต่อรอง

– มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างราบรื่น

– มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำได้ (Can do Attitude) และ การทำงานที่ไม่หยุดนิ่ง (Never stop)

Experience:

มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในงานด้านสัญญาต่างๆ

    ATTACH YOUR RESUME (.pdf,.jpg Maximum 5 MB)
    This site is registered on wpml.org as a development site.